தானம் கொடுக்க இன்று உயிர்காக்கும் உணவு நெருக்கடி ஒரு குடும்பம்

அட்டை பாதுகாப்பு குறியீடு கடந்த மூன்று இலக்கங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும் கையொப்பம் துண்டு உங்கள் அட்டை பாதுகாப்பு குறியீடு அல்ல உங்கள் இரகசிய முள் உங்கள் நாடு எப்படி தீர்மானிக்கிறது உங்கள் நன்கொடை இருக்கும் செலுத்தப்படுகிறது மற்றும் எந்த கட்டணம் முறைகள் உள்ளன. நீங்கள் மாற்ற விரும்பினால் உங்கள் நாட்டில் சென்றுதயவு செய்து மீண்டும் தொடக்கத்தில் வடிவம்.